خوشونت
کنکاشی در چرایی شکل نگرفتن نقد عالمانه 21 بهمن 1400
دکتر بهنام صحرانورد؛ تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی

کنکاشی در چرایی شکل نگرفتن نقد عالمانه

در هنگامه ای که یونسکو دهه 97-87 را دهه توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش های فرهنگی معرفی نمود، مباحثات بسیاری در میان اندیشمندان و جامعه شناسان پیرامون موانع و چگونگی تحقق توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه شکل گرفت.