دانشگاه صنعتی اردبیل
دانشگاه صنعتی اردبیل بایدها و کارکردها 26 شهریور 1399
یادداشت| محمد صادق کریمی

دانشگاه صنعتی اردبیل بایدها و کارکردها

شیوا بیان_ استان اردبیل قابلیت های بسیار زیادی را برای توسعه دارا می باشد اما گویا محور اقتصادی استان بر این فرض استوار شده که کشاورزی پایان راه اردبیل می باشد ‌چرا که تحرک خاصی از جانب مسئولان برای ورود این استان به جرگه تولید و صنعت مشاهده نمی شود. از طرفی شرایط کنونی اقتصادی، […]