دبیرخانه طرح ملی
بازاریابی و فروش دو مشکل عمده متقاضیان طرح مشاغل خانگی 23 ژانویه 2022
مسئول دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی اردبیل:

بازاریابی و فروش دو مشکل عمده متقاضیان طرح مشاغل خانگی

مسئول دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی اردبیل به تشریح مشکلات مشاغل خانگی پرداخت و گفت:بازاریابی و فروش ۲ مشکل عمده متقاضیان طرح مشاغل خانگی است.