رییسزپلیس
اتمام طرح بخشودگي جرايم رانندگي دوبرابر شده سال ٩٦ تا آخر آذرماه سال ٩٧ 14 آبان 1397
رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبیل:

اتمام طرح بخشودگي جرايم رانندگي دوبرابر شده سال ٩٦ تا آخر آذرماه سال ٩٧

رییس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبیل از اتمام طرح بخشودگي جرايم رانندگي دوبرابر شده سال ٩٦ تا آخر آذرماه سال ٩٧ خبر داد.