شیخ صفی الدین اردبیلی
رونمای از سند تک برگ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با حضور رئیس کل دادگستری استان و دادستان 02 بهمن 1400

رونمای از سند تک برگ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با حضور رئیس کل دادگستری استان و دادستان

رئیس کل دادگستری استان بر لزوم تسریع در اقدام مردم و مسئولان دستگاه ها و نهادهای دولتی برای تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگی الکترونیکی املاک تحت تملک خود تأکید کرد.