طاهر کیافر
نصب آسانسور در ساختمان های با 7 متر ارتفاع اجباری شد 15 آبان 1397
عضو نظام مهندسی اردبیل:

نصب آسانسور در ساختمان های با 7 متر ارتفاع اجباری شد

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: نصب و راه اندازی آسانسور در ساختمان های با 7 مترارتفاع و بیشتر در تمام مناطق این استان اجباری شده است.