محبوب حیدری
تحویل مسکن مهر پارس آباد تا پایان ماه جاری به شرط تجهیز به کنتور آب و برق سه فاز 15 آبان 1397
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خبر داد؛

تحویل مسکن مهر پارس آباد تا پایان ماه جاری به شرط تجهیز به کنتور آب و برق سه فاز

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت:در صورت نصب و تحویل کنتورهای آب و سه فاز برق تا پایان ماه سالجاری پروژه مسکن مهر پارس آۤباد به متقاضیان تحویل می‌شود.