محمد صادق کریمی
اردبیل، نیازمند جراحی اجتماعی 23 آبان 1400
به قلم محمد صادق کریمی:

اردبیل، نیازمند جراحی اجتماعی

تنگ نظری بر تمام سطوح توسعه‌ای استان تأثیر گذار است از سیاست گرفته تا عمران و حتی رسانه

دانشگاه صنعتی اردبیل بایدها و کارکردها 26 شهریور 1399
یادداشت| محمد صادق کریمی

دانشگاه صنعتی اردبیل بایدها و کارکردها

شیوا بیان_ استان اردبیل قابلیت های بسیار زیادی را برای توسعه دارا می باشد اما گویا محور اقتصادی استان بر این فرض استوار شده که کشاورزی پایان راه اردبیل می باشد ‌چرا که تحرک خاصی از جانب مسئولان برای ورود این استان به جرگه تولید و صنعت مشاهده نمی شود. از طرفی شرایط کنونی اقتصادی، […]