مشاور فرماندار
مشاور استاندار منصوب شد 17 ژانویه 2022

مشاور استاندار منصوب شد

 در حکمی از سوی دکتر سیدحامد عاملی استاندار اردبیل