معاون توسعه
کارمندان دولت در اردبیل با دو ساعت تاخیر به محل کار بروند 27 دی 1400

کارمندان دولت در اردبیل با دو ساعت تاخیر به محل کار بروند

مراکز درمانی و خدمت رسان و شهرستان های پارس اباد، بیله سوار و اصلاندوز مشمول این تصمیم نمی شوند.