نائب رییس کمیسیون اقتصادی | شیوا بیان
ویدیو| احضار رییس بورس به مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس 17 شهریور 1399

ویدیو| احضار رییس بورس به مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس