پایان کار
خرید و فروش اراضی صنعتی در شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و پروانه بهره برداری ممنوع است 14 فوریه 2022
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل تاکید کرد:

خرید و فروش اراضی صنعتی در شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و پروانه بهره برداری ممنوع است

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: بر اساس ماده 10 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند تا در صدور هرگونه وکالت نامه های تنظیمی واحدهای تولیدی، از شرکت شهرکهای صنعتی استعلام و کسب مجوز کنند.