پیش فروش خونه
هشدار به پیش فروشان ساختمان 18 ژانویه 2022

هشدار به پیش فروشان ساختمان

درج هرگونه انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز غیر قانونی بوده و با متخلّفان مطابق قانون برخورد می شود