کورسوی امید در تاریکی
ورزش قهرمانی بانوان اردبیل کورسوی امید در تاریکی 01 مهر 1399

ورزش قهرمانی بانوان اردبیل کورسوی امید در تاریکی

شیوا بیان_ ورزش قهرمانی و حرفه ای ورزشکاران بانو در استان اردبیل با پیشرفت محسوس اما به آهستگی در حال رشد و افزایش است. چنانچه به تاریخ ورزش استان اردبیل مراجعه کنیم موفقیت ها در ورزش قهرمانی و حرفه ای بانوان استان اردبیل از اوایل دهه ۸۰ آغاز شده است و به مرور و تاکنون […]