یادداشت احد بهکش
تنزل سبک تبلیغی دانشگاه ها 05 شهریور 1399

تنزل سبک تبلیغی دانشگاه ها

شیوا بیان_ احد بهکش _این روزها با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، تبلیغات دانشگاه ها برای جذب هر چه بیشتر دانشجویان رو به فزونی دارد . تبلیغاتی که گاه تنزل سبک تبلیغی آنها، دل آدمی‌ را به درد می آورد چرا که شان و جایگاه علم در آن مراعات نمی شود . علم ، […]