شیوا بیان – یاداشت اسماعیل آذرمی، شورای شهر از باب اینکه محلی برای تلاقی اندیشه‌ها می‌باشد حضور افرادی با جنس‌های تفکراتی گوناگون باعث بهبودی روند خروجی تصمیمات می‌باشد. تطور و تکامل مدیریت شهری زمانی بهتر محقق خواهد شد که سمت و سوی مدیریت شهری صرفاً معطوف به امور عمرانی نبوده و به تمام ذائقه‌های اجتماعی در ابعاد مختلف پاسخ داده شود ‌و شهر در مسیر مصالح همه جانبه حرکت کند.

مطالب معنون در جملات فوق ما را به این نکته هدایت می‌کند که جریان پویای شهری به طریق اولی نیازمند بهره‌گیری از دانش‌های مختلف می‌باشد. مدیریت شهری بایستی بتواند برای ایفای نقش “مدیریت سیال” در مواجهه با چالش‌های مختلف، سخنی برای گفتن داشته باشد.
هر چه در ادوار انتخابات شورای شهر اردبیل پیش‌تر می‌آییم و به دوره‌های اخیر نزدیک می‌شویم، می‌بینیم که به رغم وجود برخی نارسایی‌های سیاسی، لیکن از جهت فرهنگی در سبد انتخاب‌های اردبیل محلی برای بروز و ظهور چهره‌های فرهنگی دیده می‌شود‌ که نشان از بلوغ فرهنگی مردم می‌باشد.

اما اینکه مردم در زیست شهری به دنبال اقناع کدام نیاز خود هستند که از آن جهت به چهره‌های فرهنگی اقبال نشان می‌دهند، این خود بحث روانشناختی می‌باشد که بسط آن در این مجال نگنجد. مع ذلک اردبیل در همیشه در طول زمان بستری را برای اهالی فرهنگ در نظر دارد.

حبیب فتحی” چهره فرهنگی این دوره از شورا که در قامت ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بر اساس باورهای فرهنگی مردم به شورا راه یافته بود توانست به خوبی به نیازهای فرهنگی مردم پاسخ دهد و این خط فرهنگی را در طول ۴ ساله دوره شورا راهبری کرد.

کوشش در جهت کاهش حاشیه نشینی، حمایت از هنرمندان، دغدغه و اثر گذاری در نامگذاری‌های مناسب میادین و معابر، تاکید بر معرفی ظرفیت‌های اردبیل در سطح کلان، تلاش برای احیای آئین‌های سنتی، معرفی آثار فاخر تاریخی، تلاش برای ارتقای فرهنگ محیط زیست سالم، حمایت از اِلمان‌هایی با رویکردهای فرهنگی و .‌.. گوشه اندکی از حرکت‌های فرهنگی حبیب فتحی در این دوره از شورا بود.

:اکنون با در نظر گرفتن گستره حرکت‌های فرهنگی که در شورای شهر اتفاق افتاده، این پندار برای شورای شهر که خط فکری فرهنگی را دنبال ننماید بسیار هراس آور خواهد بود و تداوم روند فرهنگی شورا با چهره‌های فرهنگی که تجربه و شاخصه‌های این عرصه را دارند منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

حبیب فتحی عضو موفق فرهنگی این دوره از شورا با حرکت‌های فرهنگی در بستر عملیاتی، رهیافت انتخاب عقلایی را با مفروضه‌های فرهنگی به اثبات رسانید ‌و جامعه فرهنگی را به این سطح از اعتماد به نفس رسانید که چهره‌های فرهنگی قادر هستند حتی در زمینه‌های مدیریتی نیز به مطلوبیت دلخواه برسند.

اکنون که زمان اندکی تا موعد انتخابات باقی مانده است با توجه به اصول و مختصات موجود سیاسی در رایزنی‌های میدانی ، می‌توان به این نتیجه رسید که انعکاس رفتارهای فرهنگی فتحی در آرای مجدد مردم به ایشان بازنگاری خواهد شد پراکندگی و شقاق اندک در اوضاع ستادی وی نیز مزید بر علت خواهد بود.