71درصد از تصادفات منجر به فوت اتفاق افتاده در معابر و خیابان های درون شهری برخورد خودرو با عابر پیاده می باشد.

به گزارش شیوابیان،۷۱درصد از تصادفات منجر به فوت اتفاق افتاده در معابر و خیابان های درون شهری برخورد خودرو با عابر پیاده می باشد. براساس قوانین جاری، تامین ایمنی در تردد برای تمامی کاربران ترافیک خواه سواره یا پیاده ضروری است. تامین بخشی از ایمنی ترافیک نه تنها برعهده رانندگان است بلکه سایر کاربران ترافیکی از جمله عابرین پیاده هم در این امر نقش اساسی دارند. در تصادفات، عابرین پیاده آسیب پذیرترین قشر کاربران ترافیکی می باشند لذا عابرین پیاده نیز همانند رانندگان بایستی به قوانین و مقررات ترافیکی توجه نموده و رعایت نمایند و در صورت عدم پایبندی و توجه نکردن به قوانین و مقررات ترافیکی مربوطه در صورت وقوع تصادف، برابر قوانین جاری برای عابرین پیاده نیز سهم تقصیر لحاظ می گردد. لذا توصیه می شود عابرین پیاده هم ضمن توجه و رعایت قوانین و مقررات ترافیکی هنگام عبور از معابر به حرکت وسایل نقلیه متردد توجه داشته و هنگام عبور از عرض خیابان از محلهای مجاز تعیین شده از جمله پل روگذر عابر پیاده و محلهای خط کشی شده برای عابرین پیاده استفاده نمایند.

  پرینت
شناسه خبر : 4576 | تاریخ انتشار : 22 آذر 1400 - 8:27 | 279 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :