به گزارش شیوا بیان، سرهنگ علی لطفی نیز در ششمین دوره جشنواره رسانه ای ابوذر عنوان کرد: رسانه های داخلی در مقابل رسانه های غربی که سعی در برهم زدن افکار عمومی دارند باید همت مضاعفی داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی هجمه های شدید آنان باشند.

وی افزود: حضور استکبار جهانی در منطقه باعث می شود تا ناامنی هایی در منطقه به وجود آید که در این میان نقش رسانه به عنوان رکن چهارم جامعه در مقابله با این نا امنی ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان افزود: لازم است تقویت روحیه استکبار ستیزی که یکی از شعارها و اهداف مهم انقلاب است توسط رسانه ها نهادینه شود.
سرهنگ لطفی با اشاره به ضرورت حفاظت از امنیت نرم توسط رسانه ها، افزود: اصحاب رسانه با تبیین توطئه‌های دشمنان به مردم می توانند گام های موثری در حفاظت از امنیت نرم در کشور بردارند.

وی تاکید کرد: رسانه ها به کمک مردم و مسئولین بیایند و در بحث عملیات روانی بر علیه دشمن با برنامه ریزی های دقیق اقدام به تولید محتوا و انجام رسالت خود نمایند.

سرهنگ لطفی گسترش خبرنگاران انقلابی، توجه رسانه ها به موازین فقهی و انقلابی و همچنین صیانت از مکتب امام خمینی و توجه به منویات مقام معظم رهبری را از مباحث مهم و مورد تاکید در عصر کنونی برای مقابله با شبیخون فرهنگی برشمرد.

سرهنگ علی لطفی نیز در آغاز این آیین عنوان کرد: رسانه های داخلی در مقابل رسانه های غربی که سعی در برهم زدن افکار عمومی دارند باید همت مضاعفی داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی هجمه های شدید آنان باشند.

وی افزود: حضور استکبار جهانی در منطقه باعث می شود تا ناامنی هایی در منطقه به وجود آید که در این میان نقش رسانه به عنوان رکن چهارم جامعه در مقابله با این نا امنی ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان افزود: لازم است تقویت روحیه استکبار ستیزی که یکی از شعارها و اهداف مهم انقلاب است توسط رسانه ها نهادینه شود.

سرهنگ لطفی با اشاره به ضرورت حفاظت از امنیت نرم توسط رسانه ها، افزود: اصحاب رسانه با تبیین توطئه‌های دشمنان به مردم می توانند گام های موثری در حفاظت از امنیت نرم در کشور بردارند.

وی تاکید کرد: رسانه ها به کمک مردم و مسئولین بیایند و در بحث عملیات روانی بر علیه دشمن با برنامه ریزی های دقیق اقدام به تولید محتوا و انجام رسالت خود نمایند.

سرهنگ لطفی گسترش خبرنگاران انقلابی، توجه رسانه ها به موازین فقهی و انقلابی و همچنین صیانت از مکتب امام خمینی و توجه به منویات مقام معظم رهبری را از مباحث مهم و مورد تاکید در عصر کنونی برای مقابله با شبیخون فرهنگی برشمرد.


  • نویسنده : رشید عبدالحسینی