یادداشت- اسماعیل آذرمی: بهروز اسکندرپور سوابق موفق مدیریتی در سطح ریاست دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه نیز در کارنامه خود دارد که در این خصوص به واسطه حسن رفتار و مدیریت کارآمد خویش ، جایگاه قابل توجهی میان دانشجویانش دارد.

یادداشت- شیوا بیان– اسماعیل آذرمی: بهروز اسکندرپور که صاحب مدرک دکتری مدیریت می باشد سوابق موفق مدیریتی در سطح ریاست دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه نیز در کارنامه خود دارد که در این خصوص به واسطه حسن رفتار و مدیریت کارآمد خویش ، جایگاه قابل توجهی میان دانشجویانش دارد.

خاستگاه رای اسکندرپور قشر جوان، فرهیخته و دانشجویان می باشد که از این طریق می توان حکم کرد، اراده جوانان از حیث انرژی و میزان فعالیت های ستادی و میدانی آنها، به نوعی متضمن پیروزی کاندیدای مورد نظر در شورای شهر خواهد بود.

از طرفی مفروضه های جاری در حوزه مدیریت شهری نشانگر آن است که برای پیشبرد اهداف راهبردی در این حوزه، بایستی از رهیافت تخصص گرایی و نگاه مبتی بر علم وارد شویم که در این حوزه، گزاره دانش سرشار دکتر اسکندرپور می تواند نوید بخش شکل گیری و تکوین شورای شهری در تراز اردبیل باشد.

از بعدی دیگر، با نظر بر اینکه منافع شهر در یک معنا معلول هویت آن است، از این جهت بهروز اسکندرپور با نگاه فرهنگی خواهد توانست منافع بازیگران خاص را حذف کرده و ساختاری مردم گرا در سطح نهادهای خدماتی شهر شکل دهد.

ارتباطی که دانشجویان دکتر اسکندرپور با وی دارا هستند از مرتبه قلبی بوده و به علت پراکنش حضور این دانشجویان در نقاط مختلف شهر ما را به این استدلال می رساند که محل رای او نه تنها محدود به یکی از محلات نیست بلکه اردبیل یکدست ، صدایی برای بهروز اسکندرپور خواهد بود.

حال اگر اصالت مغانی دکتر اسکندرپور را به این مهم اضافه کرده و رای مغانی های ساکن اردبیل را نیز در پیش بینی های نتایج آرا در نظر داشته باشیم، می توان تصور کرد که اسکندرپور جزو ۳ شانس برتر شورای دور ششم با رای بالا خواهد بود.

  پرینت
شناسه خبر : 3102 | تاریخ انتشار : 01 خرداد 1400 - 17:28 | 244 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :
  • نویسنده : اسماعیل آذرمی